Všeobecné obchodné podmienky

1. Úvodné ustanovenia


1.1. Tieto všeobecné obchodné podmienky upravujú práva a povinnosti spoločnosti ROVINA s.r.o., so sídlom 111, 919 24 Križovany nad Dudváhom, Slovenská republika, IČO: 55 050 522, DIČ: 2121856583, zapísanú v Obchodnom registri Okresného súdu Trnava, vložka číslo: 52873/T. Tel +421 951 271 745, e-mail: info@rovina.sk (ďalej aj ako “predávajúci”) a kupujúceho.


1.2. Názov účtu: ROVINA s.r.o.
Banka: Slovenská sporiteľňa
Číslo účtu: 5197740207/0900
IBAN: SK94 0900 0000 0051 9774 0207
BIC: GIBASKBX


1.3. Predávajúci je prevádzkovateľ internetového obchodu https://www.rovina.sk kupujúcim je fyzická alebo právnická osoba, ktorá sa registruje prostredníctvom internetového obchodu predávajúceho alebo si prostredníctvom neho objedná tovar (ďalej aj ako “kupujúci”).


1.4. Používaním internetového obchodu predávajúceho https://www.rovina.sk a potvrdením objednávky dáva kupujúci súhlas s týmito obchodnými podmienkami.


1.5. Elektronickou objednávkou sa rozumie formulár zaslaný elektronicky, ktorý obsahuje údaje o spotrebiteľovi, zoznam objednávaného tovaru z ponuky obchodu a cenu tohto tovaru, ktorý je spracovaný systémom e-shopu.


1.6. Tovarom sa označujú produkty alebo služby, ktoré sú dostupné v ponuke predávajúceho na nákup prostredníctvom elektronického obchodu.


1.7. Tieto všeobecné obchodné podmienky sa vzťahujú v znení uverejnenom na internetovej stránke predávajúceho v deň odoslania elektronickej objednávky.


1.8. Vzťahy medzi zúčastnenými stranami, ktoré nie sú upravené týmito „Všeobecnými obchodnými podmienkami“ sa riadia príslušnými ustanoveniami z. č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov, zákona č. 102/2014 Z. z. o ochrane spotrebiteľa v znení neskorších predpisov, zákona č. 22/2004 Z. z. o elektronickom obchode v znení neskorších predpisov, prípadne inými zákonmi slovenského právneho poriadku.2. Objednávka – uzatvorenie kúpnej zmluvy

2.1. Spotrebiteľ objednáva tovar prostredníctvom internetového obchodu predávajúceho na adrese https://www.rovina.sk, telefonicky, mailom a odoslaním elektronickej objednávky.

2.2. Týmto úkonom spotrebiteľ potvrdzuje, že sa oboznámil s obchodnými a reklamačnými podmienkami a berie na vedomie, že tieto sa budú aplikovať na všetky vzťahy medzi predávajúcim a spotrebiteľom pri uzatváraní kúpnej zmluvy a prípadnej reklamácii tovaru.

2.3. Všetky objednávky vytvorené na webovej adrese e-shopu https://www.rovina.sk sú automaticky zaväzujúce pre obidve zúčastnené strany a rozumejú sa ako návrh na uzavretie kúpnej zmluvy.

2.4. Predávajúca strana potvrdí prijatie objednávky zaslaním potvrdzujúceho e-mailu na emailovú adresu zadanú spotrebiteľom.2.5. Zásadnou podmienkou platnosti telefonickej, e-mailovej a elektronickej objednávky je pravdivé a úplné poskytnutie a vyplnenie všetkých, registračným formulárom a predávajúcou stranou požadovaných údajov a náležitostí. Predávajúci objednávky finalizuje v takom poradí, v akom po sebe prichádzajú.

2.6. V prípade výberu platby prevodu na účet, bude objednávka rezervovaná po dobu 5 dní od objednania. Ak v tejto lehote nebude pripísaná daná čiastka, ako určuje telefonická, e-mailová či elektronická objednávka, na účet predávajúcej strany, bude objednávka nenávratne stornovaná. Tovar bude kupujúcemu odoslaný až po pripísaní celej zmluvnej sumy na účet predávajúceho, vrátane dopravných nákladov.2.7. Predávajúca strana má právo stornovať objednávku, ak z dôvodu nedostupnosti tovaru ani pri vynaložení všetkého úsilia, ktoré možno od neho spravodlivo požadovať nie je schopná dodať tovar spotrebiteľovi v požadovanej časovej lehote, pokiaľ nevznikne medzi zúčastnenými iná dohoda. Ak bola kúpna cena zaplatená, bude vrátená spotrebiteľovi najneskôr do 14 dní na jeho účet.

2.8. Predávajúca strana je povinná odovzdať na základe potvrdenej objednávky – kúpnej zmluvy, tovar v dohodnutom množstve, kvalite a termíne.

2.9. Produkty sa môžu mierne líšiť od katalógovej názornej fotografie. Vždy je však zachovaný vizuálny štýl, farebná paleta, rozmer a cena. Zloženie produktov, kvetinových aranžmánov a kytíc sa môže líšiť, vzhľadom na trhové ceny jednotlivého tovaru v rôznych ročných obdobiach, tak aby bola zachovaná celková cena.
3. Kúpna cena, daňový doklad
3.1. Cena tovaru sa stanovuje podľa aktuálneho platného cenníka. Predávajúci garantuje dodať tovar spotrebiteľovi za cenu platnú v čase kedy sa kúpna zmluva uzatvorí.3.2. Ak spotrebiteľ uhradí kúpnu cenu prostredníctvom bankového prevodu, dňom platby sa považuje deň, kedy boli peniaze pripísané na účet predávajúceho.3.3. Ceny tovaru sú uvedené vrátane DPH.3.4. Ceny môžu podliehať zmenám. Predávajúci si vyhradzuje právo zmeny cien v nadväznosti na zmeny cien výrobcov a dovozcov. Platná cena tovaru bude vždy oznámená pri overovaní objednávky.3.5. Predávajúci sa zaväzuje vystaviť spotrebiteľovi faktúru, ako doklad o kúpe tovaru, v prípade platby na základe kúpnej zmluvy.3.6. Predávajúci splní svoj záväzok doručením tovaru na dohodnuté miesto a čas, aj v prípade, ak zákazník neprevezme tovar alebo ho odmietne prevziať.3.7. Kupujúci berie na vedomie, že môžu nastať prípady, kedy nedôjde k uzatvoreniu zmluvy medzi predávajúcim a kupujúcim, a to hlavne v prípade, kedy kupujúci objedná tovar alebo súvisiace služby (dopravu, poistene predĺženej záruky apod.) za cenu zverejnenú omylom v dôsledku chyby interného informačného systému predávajúceho, či pochybeniu personálu. V takom prípade je predávajúci oprávnený od kúpnej zmluvy odstúpiť, a to aj potom, čo kupujúci obdržal e-mail potvrdzujúci jeho objednávku, o čom predávajúci kupujúceho informuje. Príklady, kedy môže dôjsť k chybne zverejnenej cene sú najmä, avšak nie výlučne, nasledujúce prípady:3.7.1. cena tovaru je na prvý pohľad nesprávna (napr. nezohľadňuje nákupnú cenu či obvyklú cenu tovaru);3.7.2. pri cene tovaru chýba alebo je navyše jedna či viac číslic;3.7.3. zľava na tovaru presahuje viac ako 50%, bez toho aby tovar bol súčasťou zvláštnej marketingovej kampane či výpredajovej akcie označenej špeciálnym symbolom a inzerujúcim zodpovedajúcej výške zľavy.3.8. Predávajúci upozorňuje, že informačný systém predávajúceho uvádza aj pri tovare so zjavne chybnou cenou automaticky informáciu, že sa jedná o tovar zlacnený, resp. tovar vo výpredaji a pod. V prípade pochybností, či je tovar skutočne zlacnený alebo či ide o zjavnú chybu v cene tovaru, je preto kupujúci povinný predávajúcu stranu na info@rovina.sk a informáciu o správnosti ceny si overiť.3.9. Predávajúci si vyhradzuje právo vyhlásiť kúpnu zmluvu za neplatne uzatvorenú, pokiaľ došlo k zneužitiu osobných údajov, zneužitiu platobnej karty a podobne, alebo z dôvodu zásahu správneho či súdneho orgánu. O takomto postupe bude kupujúci informovaný.3.10. Ďalej si predávajúci vyhradzuje právo vyhlásiť kúpnu zmluvu za neplatne uzatvorenú, pokiaľ dôjde k neoprávnenému použitiu zľavového alebo obdobného poukazu v rozpore s jeho podmienkami. Spravidla ide o prípady, keď:3.10.1. zľavový poukaz je použitý na iný tovar, pre ktorý bol určený;


3.10.2. zľavový poukaz je použitý v spojení s inou zľavou, a to aj napriek tomu, že sčítanie týchto zliav nebolo vyslovene zakázané;


3.10.3. zľavový poukaz je použitý na nákup, ktorý nedosahuje minimálnej stanovenej ceny;


3.10.4. predávajúci zistí, že zľavový poukaz bol už použitý;


3.10.5. Kupujúci berie na vedomie, že v uvedených prípadoch nemôže kúpna zmluva platne vzniknúť, a zároveň kupujúci berie na vedomie, že je predávajúci oprávnený požadovať mimo iné bezdôvodné obohatenie.
4. Spôsob a forma platby4.1. Predávajúci akceptuje nasledujúce platobné podmienky:


4.1.1. platba v hotovosti do 5000 EUR s DPH pri prevzatí tovaru v sídle firmy, alebo na inak dohodnutom mieste


4.1.2. platba vopred bankovým prevodom na účet právnickej osoby ROVINA s.r.o.


4.1.3. platba on-line kartou cez zabezpečenú platobnú bránu spoločnosti Global Payments s.r.o., kartami spoločností VISA, VISA Electron, MasterCard, Maestro. Ostatnými metódami ako ApplePay či GooglePay. Údaje k elektronickému bankovníctvu zadávate pomocou zabezpečeného a dôveryhodného kanálu spoločnosti Global Payments s.r.o., so sídlom V olšinách 626/80, Strašnice, 100 00 Praha 10, Česká republika, IČO: 042 35 452 zapísaná v obchodnom registri vedenom Mestským súdom v Prahe, oddiel C, vložka 244453, konajúca na Slovensku prostredníctvom svojej organizačnej zložky Global Payments s.r.o., organizačná zložka, so sídlom na Vajnorská 100/B, 831 04 Bratislava – Nové Mesto, IČO: 50 010 301, zapísaná v obchodnom registri vedenom Okresným súdom Bratislava I, oddiel Po, vložka 3016/B.


4.1.4. platba na faktúru so splatnosťou (pri splnení podmienok)
5. Dodacie podmienky5.1. Kupujúci sa zaväzuje prevziať tovar v dohodnutom termíne na adrese uvedenej na objednávke.


5.2. Predávajúca strana bude tovar doručovať spotrebiteľovi v čo najkratšom čase po obdržaní platby za elektronickú objednávku, zvyčajne v rozmedzí 1 až 5 pracovných dní, plus ďalšie 1-2 pracovné dni potrebné pre doručenie tovaru našimi zvolenými dopravcami. V prípade ak boli splnené všetky podmienky (a ak došlo k uzatvoreniu kúpnej zmluvy a k úhrade celkovej ceny objednávky predávajúcemu), predávajúci je povinný dodať kupujúcemu produkty v lehote najneskôr 30 dní odo dňa splnenia oboch týchto podmienok.


5.3. Pri preberaní tovaru je spotrebiteľ povinný skontrolovať fyzickú neporušenosť a kompletnosť zásielky a tieto potvrdiť na prepravnom liste. Pokiaľ je zásielka viditeľne poškodená alebo zničená, spotrebiteľ je povinný bez prevzatia zásielky ihneď kontaktovať predávajúceho. Akékoľvek neskoršie reklamácie na množstvo a fyzické porušenie tovaru nebudú akceptované. Prepravné náklady nie sú zahrnuté v cene tovaru. Cena za dopravu sa účtuje podľa platného cenníka uvedeného na stránke v kapitole „Platba a doprava“.


5.4. Ak predávajúci nemôže dodať objednaný tovar, je o tom povinný bezodkladne informovať spotrebiteľa a do 14 dní mu vrátiť cenu zaplatenú za tovar. Spotrebiteľ má možnosť sa dohodnúť na náhradnom plnení.


5.5. V prípade bankového prevodu vopred ako zvoleného spôsobu platby, kupujúci nadobúda vlastnícke práva k tovaru až uhradením plnej ceny a ďalších peňažných čiastok dohodnutých v kúpnej zmluve na diaľku na účet predávajúceho. Do doby prechodu vlastníckych práv z predávajúceho na kupujúceho, ktorý má tovar v držbe, má kupujúci všetky povinnosti uschovávateľa veci a je povinný tovar na vlastné náklady bezpečne uschovať a označiť ich tak, aby boli za každých okolností identifikovateľné ako tovar predávajúceho.


5.6. Predávajúci si vyhradzuje právo na predĺženie dodacej doby v prípade, že sa vyskytnú nepredvídateľné okolnosti. O takomto predĺžení dodacej lehoty je spotrebiteľ bezodkladne informovaný.


5.7. Predávajúci je oprávnený požadovať splnenie záväzkov, najmä uhradenie ceny za tovar a to bez ohľadu na to, že vlastníctvo k tovaru ešte neprešlo na kupujúceho.


5.8. Nebezpečenstvo škody na tovare prechádza na kupujúceho momentom prevzatia kupujúcim alebo jeho splnomocnencom.


5.9. Ak sa predávajúcemu nepodarí doručiť tovar spotrebiteľovi z dôvodu nezastihnutia adresáta a nie je možné sa s ním opakovane telefonicky spojiť, následná reklamácia nebude spotrebiteľovi uznaná.
6. Spôsob dopravy a poštovné6.1. Pri odovzdávaní tovaru platí kupujúci cenu za tovar + dopravné a prípadne cenu dobierky.


6.2. Spôsob dopravy si volí kupujúci sám pri vytváraní objednávky v internetovom obchode predávajúceho alebo pri inom spôsobe komunikácie.


6.3. Výška nákladov na dopravu bude vždy oznámená kupujúcemu pri overovaní objednávky.


6.4. Predávajúci posiela tovar pomocou služieb Packety a Slovenskej pošty formou doporučeného listu alebo balíka na poštu či na adresu kupujúceho.


6.5. Výška poštovného s balným sa odvíja od súhrnnej váhy a rozmerov tovarov, ktoré si spotrebiteľ objednal.


6.6. Ak spotrebiteľ potrebuje zaslať tovar do inej krajiny, tak kontaktuje predávajúceho na email objednavky@rovina.sk
7. Odstúpenie od kúpnej zmluvy a vrátenie tovaru7.1. Spotrebiteľ je oprávnený podľa §7 ods.1 zákona č. 102/2014 Z.z. o ochrane spotrebiteľa odstúpiť od zmluvy a to do 14 dní od prevzatia tovaru. Právo na odstúpenie od zmluvy je spotrebiteľ povinný uplatniť písomnou formou v listinnej podobe alebo v podobe zápisu na inom trvanlivom nosiči (e-mail), pričom môže použiť formulár dostupný TU. Lehota na odstúpenie od zmluvy sa považuje za zachovanú, ak bolo oznámenie o odstúpení od zmluvy odoslané najneskôr v posledný deň lehoty. Spotrebiteľ je povinný najneskôr do 14 dní odo dňa odstúpenia od zmluvy zaslať tovar späť alebo ho odovzdať predávajúcemu. Tovar musí byť nepoškodený. V odstúpení od zmluvy spotrebiteľ uvedie číslo objednávky, meno a dátum nákupu, informáciu o zaplatení.


7.2. Tovar je potrebné poslať na adresu predávajúceho, nie ako dobierku. Adresa dodania: ROVINA s.r.o., 111, 919 24 Križovany nad Dudváhom, Slovenská republika . Pri odstúpení od zmluvy náklady na vrátenie tovaru znáša spotrebiteľ.


7.3. Po splnení všetkých vyššie uvedených podmienok pre vrátenie tovaru predávajúci je povinný bez zbytočného odkladu, najneskôr do 14 dní odo dňa doručenia oznámenia o odstúpení od zmluvy a fyzického obdržania a prekontrolovania tovaru vrátiť spotrebiteľovi všetky platby, ktoré od neho prijal na základe zmluvy alebo v súvislosti s ňou, vrátane nákladov na dopravu, dodanie a poštovné a iných nákladov a poplatkov. Pri odstúpení od zmluvy znáša spotrebiteľ iba náklady na vrátenie tovaru predávajúcemu alebo osobe poverenej predávajúcim na prevzatie tovaru.


7.4. Predávajúci nie je povinný vrátiť spotrebiteľovi platby pred tým, ako mu je tovar doručený́ alebo kým spotrebiteľ nepreukáže zaslanie tovaru späť predávajúcemu.


7.5. V prípade nesplnenia niektorej z vyššie uvedených podmienok predávajúci nebude akceptovať odstúpenie od zmluvy a tovar bude vrátený na náklady spotrebiteľa späť.


7.6. Spotrebiteľ nie je oprávnený odstúpiť od zmluvy, ktorej predmetom je predaj tovaru zhotoveného podľa osobitných požiadaviek spotrebiteľa.


7.7. Predávajúci je oprávnený od kúpnej zmluvy odstúpiť do okamihu odoslania tovaru, najmä z dôvodu momentálne vzniknutej nedostupnosti objednaného tovaru spotrebiteľom. O odstúpení je však predávajúci povinný bezodkladne informovať spotrebiteľa na e-mailovú adresu zadanú v objednávke. V prípade úhrady kúpnej ceny alebo jej časti budú finančné prostriedky vrátené spotrebiteľovi do 14 dní na účet, z ktorého boli finančné prostriedky zaplatené.


7.8. Rezané kvety a produkty z rezaných kvetov sú klasifikované ako tovar, ktorý vzhľadom na jeho vlastnosti nie je možné vrátiť. V súlade s vyššie uvedeným a v súlade s § 12 ods. 1 a § 12 ods. 5 zákona č. 108/2000 o ochrane spotrebiteľa pri podomovom a zásielkovom predaji, nemožno od kúpnej zmluvy odstúpiť.
8. Reklamácia tovaru a záručná doba8.1. Faktúra, ktorá bola po objednaní tovaru zaslaná spotrebiteľovi mailom na zadanú emailovú adresu pri elektronickom objednaní tovaru, slúži ako záručný list.


8.2. Záručná doba v súlade so zákonom č 40/1964 Z. z. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov, je stanovená na minimálne 24 mesiacov. Plynie odo dňa prevzatia tovaru a potvrdenia potrebných dokumentov súvisiacich s tovarom oprávnenou osobou. Reklamácie sú vybavované podľa platných právnych predpisov Slovenskej republiky.


8.3. Rezané kvety a črepníkové rastliny patria podľa Obchodného zákonníka pod tovar podliehajúci rýchlej skaze. Je na ne záruka 24 hodín odo dňa prevzatia tovaru.


8.4. Vzhľadom k tomu, že rezané kvety sú tovarom podliehajúcim rýchlo skaze, pre posúdenie oprávnenosti reklamácie spotrebiteľa, je spotrebiteľ povinný doručiť reklamovaný tovar do predajne predávajúceho najneskôr v deň uplatnenia reklamácie alebo poslať vierohodnú fotku na základe ktorej je možné určiť oprávnenosť reklamácie. V opačnom prípade, predávajúci nezodpovedá za vady reklamovaného tovaru.


8.5. V prípade doručenia poškodeného tovaru má spotrebiteľ právo žiadať vrátenie peňazí alebo zrealizovať novú objednávku.


8.6. Pri uplatnení reklamácie je spotrebiteľ povinný vyplniť reklamačný formulár a vyčkať na pokyny predávajúceho a následne doručiť reklamovaný tovar čistý, mechanicky nepoškodený, vrátane manuálov a záručného listu alebo faktúry predávajúcemu. Po úspešnom vyplnení a odoslaní reklamačného formulára dostane spotrebiteľ od predávajúceho automatické potvrdenie prijatia reklamácie na email.


8.7. Predávajúci je povinný určiť spôsob vybavenia reklamácie tovaru ihneď, v zložitejších prípadoch do 3 dní od začiatku reklamačného konania, v odôvodnených prípadoch do 30 dní. Po určení spôsobu reklamácie musí byť reklamácia vybavená ihneď, v opodstatnených prípadoch najneskôr do 30 dní. Predávajúci oznámi výsledok vybavenia reklamácie spotrebiteľovi v zákonnej lehote a to písomne (e-mailom, poštou). Kópiu reklamačného protokolu odošle predávajúci spotrebiteľovi spolu s tovarom, resp. mu ju odovzdá osobne pri prevzatí reklamovaného tovaru. V prípade, že predávajúci alebo tretia osoba, ktorá vykonáva servis tovaru rozhodne, že reklamácia nie je oprávnená, predávajúci zašle tovar na vlastné náklady na odborné posúdenie znalcovi, autorizovanej, notifikovanej alebo akreditovanej osobe. Po uplynutí lehoty na vybavenie reklamácie má spotrebiteľ nárok od zmluvy odstúpiť alebo právo na výmenu výrobku za nový.


8.8. Oprávnenie na záruku zaniká v prípade, že k chybe došlo mechanickým poškodením výrobku, prevádzkovaním výrobku v nevhodných podmienkach alebo ak bol prevedený zásah do výrobku inou než oprávnenou osobou. Zo záruky sú tiež vyňaté chyby spôsobené živelnou pohromou a nesprávnym zaobchádzaním s výrobkom.


8.9. Reklamáciu spotrebiteľ uplatňuje zaslaním reklamačného formulára na adresu: objednavky@rovina.sk. Reklamácia musí obsahovať: číslo faktúry (resp. kópiu dokladu o nadobudnutí), presný názov tovaru, popis vady, alebo poškodenia zásielky, fotodokumentáciu poškodeného tovaru (ak je to možné).


8.10. Reklamovaný tovar je potrebné poslať vždy bežným balíkom na adresu: ROVINA s.r.o., 111, 919 24 Križovany nad Dudváhom, Slovenská republika. Súčasťou tovaru musí byť doklad o zaplatení.
9. Alternatívne riešenie sporov9.1. Spotrebiteľ má možnosť si uplatniť svoje práva voči predávajúcemu aj formou alternatívneho online riešenia, ktoré zabezpečuje Európska komisia a slovenské kontaktné miesto riešenia sporov (RSO). Sťažnosť spotrebiteľa bude vybavená do 90 dní a spotrebiteľ ju môže podať prostredníctvom formulára na stránke https://ec.europa.eu/consumers/odr/main/index.cfm?event=main.home2.show&lng=SK
10. Ochrana osobných údajov a GDPR10.1. Prevádzkovateľ elektronického obchodu sa zaväzuje, že bude od spotrebiteľa vyžadovať len údaje, ktoré slúžia výlučne pre potreby predávajúceho súvisiace s plnením záväzkov vyplývajúcich z kúpnej zmluvy: meno a priezvisko, adresu trvalého bydliska vrátane PSČ, číslo telefónu a mailovú adresu, pri podnikateľoch IČO, DIČ, obchodné meno. Údaje o spotrebiteľovi predávajúci spracováva pre účely vybavenia a doručenia objednávky. Tieto údaje sú taktiež nutné pre jeho účtovný a fakturačný systém.


10.2. Spotrebiteľ vyhlasuje, že súhlasí v zmysle zákona č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov, aby predávajúci spracoval a uschovával jeho osobné údaje, ktoré sú potrebné pri činnosti predávajúceho a spracovával ich vo všetkých svojich informačných systémoch. Predávajúci sa zaväzuje, že bude s osobnými údajmi spotrebiteľa zaobchádzať a nakladať v súlade s platnými právnymi predpismi SR. Spotrebiteľ udeľuje predávajúcemu tento súhlas na dobu neurčitú.


10.3. Predávajúci sa zaväzuje, že na základe písomnej alebo telefonickej žiadosti spotrebiteľa i bez udania dôvodov, kedykoľvek jeho osobné údaje vymaže zo svojej databázy. Kontaktný e-mail na tieto účely je info@rovina.sk


10.4. Osobné údaje predávajúci neposkytne tretím osobám, okrem rozsahu potrebného na doručenie tovaru spoločnostiam zabezpečujúcich doručenie tovaru a v súlade s bodom 10.1. tohto článku. Predávajúci získané údaje v žiadnom prípade nezverejňuje.


10.5. Získané osobné údaje sa budú uchovávať v zmysle zákona č.122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov. Likvidácia údajov bude vykonaná v súlade s platnou legislatívou SR.


10.6. Pri registrácii má spotrebiteľ možnosť zvoliť si zasielanie informácií o nových produktoch alebo iných marketingových informácií od prevádzkovateľa.
11. Orgán dozoru:Slovenská obchodná inšpekcia (SOI)
Inšpektorát SOI pre Bratislavský kraj
Prievozská 32, P.O. Box 5,820 07 Bratislava 27
12. Záverečné ustanovenia12.1. Prevádzkovateľ si vyhradzuje právo na zmenu týchto všeobecných obchodných podmienok a povinnosť písomného oznámenia zmeny je splnená umiestnením na internetovej stránke obchodu prevádzkovateľa.


12.2. Tieto obchodné podmienky sú platné od 10. 01. 2023

Návrat hore

Floral Counselling

Describe the plant’s problem in as much detail as possible, include photos and we will respond as soon as possible.

Floral Counselling

Describe the plant’s problem in as much detail as possible, include photos and we will respond as soon as possible.

Poradenstvo

Popíšte Váš problém čo najdetailnejšie a my Vám odpovieme hneď, ako to bude možné.

Poradenstvo

Popíšte problém rastliny čo najdetailnejšie, pripojte k tomu aj fotografie a my Vám odpovieme hneď, ako to bude možné.